Wójt Gminy Gruta Ogłasza przetarg:


Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244 L

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.09.2022r.)

Ogłoszenie ważne do: 20.09.2022r. do godziny 15:00.

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=917&x=62&y=22&n_id=4833

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODU  SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI STAR 244L

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Gruta
Gruta 244,
86-330 Mełno
tel. 56 468 31 21
strona internetowa: www.gruta.pl
e-mail:  gruta@gruta.pl

 1. Przedmiot przetargu:
 2. a) Marka – STAR
 3. b) Rodzaj pojazdu – samochód specjalny, pożarniczy
 4. c) Nr rejestracyjny – TOE 845Y
 5. d) Pojemność silnika – 6842 cm³
 6. e) Moc silnika – 110 kW
 7. f) Rok produkcji – 1983
 8. g) Nr indentyfikacyjny (VIN)- 08649
 9. h) Wskazanie licznika kilometrów- 22 000 km
 10. i) Ubezpieczenie – do dnia 31.12.2022 r.
 11. j) Charakter wykorzystania – samochód ratowniczo – gaśniczy
 12. k) Kolor powłoki lakierowej – czerwony
 13. l) Ilość miejsc – 2 + 4
 14. m) Paliwo – olej napędowy

 

 

 1. 3Cena wywoławcza pojazdu:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 10.800,00 zł  brutto.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Samochód  można oglądać  po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Prezesem OSP Salno Panem  Damianem Wojtaszewskim, tel: 725 928 378

 1. Terminy i miejsce składania ofert:
 2. oferta powinna być złożona (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)
  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno pokój Nr. 1, liczy się  data wpływu do Urzędu.
 3. termin składania ofert upływa dnia 20 września 2022 r. do godz. 15:00
 4. oferty złożone lub doręczone po terminie, o którym mowa w pkt. b) nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września  2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Gruta,
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie opisanej ,,Oferta na zakup samochodu pożarniczego STAR 244’’ następujących dokumentów:
 7. Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu
  (nie niższą niż cena wywoławcza) – załącznik nr. 1,
 8. Oświadczenia – załącznik nr 2,
 9. Dowód wpłaty wadium
 10. Kryterium oceny ofert – cena 100%
 11. 8. W przypadku złożenia identycznych ofert spełniających wymagania przetargu, oferenci, którzy złożyli oferty w takiej samej wysokości zostaną zaproszeni do przeprowadzenia ustnej licytacji

 

 1. Wadium:
 2. Wadium w wysokości 540,00 ( słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) powinno być wniesione przed terminem składania ofert na rachunek Gminy Gruta nr 56 9484 1033 2306 1600 2219 0006 – Bank Spółdzielczy w Brodnicy tytuł wpłaty ,,Wadium, samochód pożarniczy STAR 244’’
 3. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone w terminie do 14 dni przelewem od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu w/w przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Oferentowi wyłonionemu w przetargu zostanie wystawiona faktura z terminem płatności
  14 dni.
 2. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia wystawionej faktury w ciągu 14 dni na rachunek Gminy Gruta nr 56 9484 1033 2306 1600 2219 0006 – Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 3. Przekazanie samochodu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej kwoty na konto Gminy w Grucie.
 4. Ogłoszenie o przetargu należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, umieścić na stronie internetowej www.gruta.pl, na stronie BIP
 5. Wójt Gminy Gruta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.