Walne zebranie Członków OSP Gruta.


W dniu 25 marca 2022 roku w siedzibie OSP KSRG Gruta odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gucie. W zebraniu podsumowującym rok 2021 uczestniczyli druhowie, a także zaproszeni goście: m.in. Pan Waldemar Kurkowski – Wójt Gminy Gruta, Pani Małgorzata Taranowicz – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Pani Bożena Nadworna – Radna Powiatu Grudziądzkiego,
Zastępca Komendanta PSP w Grudziądzu – st. kpt. Tomasz Zdrojewski, ks. kanonik Henryk Szczodrowski – proboszcz Parafii w Grucie oraz Pan Sławomir Chyła – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP,
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, plan działalności oraz plan finansowy na rok 2022. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Zastępca Komendanta PSP w Grudziądzu podziękował druhom za codzienny trud i zaangażowanie oraz podkreślił jak ważną rolę pełni jednostka OSP w Grucie. Ponadto, Pani Małgorzata Taranowicz w imieniu Pani Poseł Joanna Borowiak oraz swoim skierowała słowa uznania do wszystkich Druhen oraz Druhów za ich zaangażowanie w działalność ratowniczą i niesienie pomocy potrzebującym oraz odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Kamińskiego skierowany do druhów.