Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022. Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.