Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018.Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.