Spotkanie informacyjne na temat projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia


Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Zaplanowane działania w ramach projektu:
– identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,
– kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
– zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
– zatrudnienie subsydiowane,
– staże,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
– zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, zatrudnienie subsydiowane i staż,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Najbliższe spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno (sala narad).

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
Klasztorna 6 86-300 Grudziądz pokój nr 26
telefon: 517 773 082 e-mail: grudziadz@caritas.pl
http://www.grudziadz.caritas.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Parkowa 22 86-300 Grudziądz
telefon: 56 643 84 09 e-mail: togr@praca.gov.pl
http://grudziadz.praca.gov.pl

A3_plakat