Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta


Gmina Gruta za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO PUBLICO BONO” realizuje w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0041/20 pt. „Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu usług społecznych, w tym opiekuńczych o 7 miejsc dla 28 osób (22 kobiet, 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, w tym 2 osób niepełnosprawnych, na terenie Gminy Gruta w okresie 02.2021 r. – 01.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 688 722,75 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 619 850,47 zł.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
– usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco- pielęgnacyjnego.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno, czynne:
poniedziałek – środa w godz. 07:00 – 15:00
czwartek w godz. 07:00 – 16:00
piątek w godz. 07:00 – 14:00

tel. (56) 46 58 734

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów udzielane są w Biurze projektu.

Zapraszamy do kontaktu!