Partycypacja w planowaniu


Gmina Gruta realizując projekt “Partycypacja w Planowaniu”, realizuje spotkania z Mieszkańcami wsi Plemięta oraz wsi Wiktorowo. Konsultacje społeczne dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni w tych dwóch wsiach. W ramach projektu spotkaliśmy się również z sołtys wsi Plemięta – Panią Agnieszką Abramek, która opowiedziała nam o szansach i wadach zamieszkiwania w Plemiętach. Rozmawialiśmy także o trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy wsi. Na co  jeszcze trzeba zwrócić uwagę, by tereny te były atrakcyjnym miejscem do zamieszkania!

Konsultacje społeczne związane są z występowaniem w pobliżu elektrowni wiatrowych, które w sposób bezpośredni rzutują na możliwości dalszego osiedlania się Mieszkańców.

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

tekst/foto: OK