Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina

Informujemy o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zamieszkujących na terenie Gminy Gruta.

W ramach naboru może zostać przyjętych maksymalnie 15 wniosków (decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy). Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można odbierać i składać wyłącznie osobiście w Biurze Numer 2  Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno
od 13.03.2023 r. do 15.03.2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Wnioski niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą przyjmowane. Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków jakie mogą zostać przyjęte i kryterium kolejności ich składania, wnioski składane drogą elektroniczną lub pocztową nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę /w przypadku dziecka niepełnoletniego/ lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 2. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (należy dołączyć do niniejszego oświadczenia);
 3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z członkiem rodziny zatrudnionym w PGR (akt urodzenia, małżeństwa itp.)
 4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

 • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu
 • Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gruta na rok 2023. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Czas realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
 • Zwierzęta zostaną także bezpłatnie oznakowane w ramach Akcji
 • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta,

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.

Załączniki