Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych ujętych w „Rocznym programie współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej w 2022 r.