OGŁOSZENIE dot. Raportu o stanie Gminy Gruta za rok 2023


W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2023, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad Raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

  • złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Gruta pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (lista powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);
  • w zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;
  • zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia 21 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu;
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15;
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

(-) Piotr Dyś