Ogłoszenie


W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00  na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2018, obejmujący podsumowanie działalności  Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

  • złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Gruta pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (lista powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);
  • w zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;
  • zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia 26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu;
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15;
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.

fb-share-icon


Załączniki

Załączniki do pobrania