KONKURS 02/2022 – NOWE FIRMY – Nabór wniosków w terminie: 16.02.2022 – 16.03.2022 r.


Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

 ⇒ OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
  2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
  3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

Dokumenty dodatkowe – należy je załączyć obowiązkowo do wniosku

  1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki
  2. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku      zobacz: Inteligentne specjalizacje
  3. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.
  4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej.
  6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 02/2022.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, Instrukcja Biznesplan (wersja 4z)

⇒ Formularz wniosku o przyznanie pomocy
⇒ Biznesplan
     


Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (tabele pomocnicze)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​
Instrukcja Informacja do biznesplanu

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Złącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacj

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl

POMOCNICZE DOKUMENTY:

⊗ LSR, 26.10.2021 r. – wersja obowiązująca    Załączniki do LSR – od 1 do 5
⊗ Procedura PROW 18.03.2019 – aktualna   + załączniki
⊗ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
⊗ Inteligentne specjalizacje