Kolejne środki dla Gminy Gruta


Gmina Gruta w 2020 r., pozyskała środki na realizację projektu pn.:  „Aktywnie w Dolinie Osy” od  Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Gmina Gruta przy wkładzie własnym w wysokości: 2.680,00 zł pozyskała środki w kwocie 50.000,00 zł na prowadzenie działań integrujących lokalną społeczność. W ramach rozpoczętego projektu przeprowadzone zostaną różnorodne działania promujące zdrowy styl życia, warsztaty podnoszące poziom wiedzy o zdrowiu, warsztaty prowadzone przez informatyków. Zaplanowano współpracę z lokalnie działającymi organizacjami społecznymi w organizację lokalnego festynu.

Gmina Gruta wydłużyła okres realizacji projektu do dnia 31.10.2021 r.