Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów


Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta, przypominamy Wam o ustawowym obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, tak aby w pojemnikach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji.

W przypadku stwierdzenia przez firmę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z.o.o w Grudziądzu nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, umieszczana zostaje na pojemniku nalepka informująca o tym fakcie, a odpady nie są odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Z przekazanych w ostatnim czasie zgłoszeń przez firmę  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z.o.o w Grudziądzu wynika, że część mieszkańców Gminy Gruta wykorzystuje pojemniki na odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest praktyką zabronioną.

Przypominamy więc, że pojemniki odpowiedniego koloru i oznakowania służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie karą finansową.

Dlatego apelujemy o dobrą współpracę naszych mieszkańców z firmą odbierającą odpady oraz Urzędem Gminy, co winno przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, a tym samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu.

W przypadku wątpliwości gdzie wrzucić konkretny odpad zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy, a pracownik zajmujący się gospodarką odpadami udzieli wszelkich informacji.