Informacja


W dniu 19 listopada 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Wójt Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Gminy – Haliną Saucha  podpisała umowę na dofinansowanie Projektu  „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Gminie Gruta – etap II”. Całkowita wartość projektu wynosi 415 448,86zł. z tego Gmina Gruta otrzymała 353 131,53zł. dofinansowania. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. Wsparciem zostanie objętych 55 osób w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczno-zawodową. Realizacja w/w projektu jest ściśle powiązana z projektem pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta” – który został złożony w dniu 25.10.2018r. na kwotę dofinansowania 1 236 769,89zł. W ramach działań rewitalizacyjnych, planowane jest wyremontowanie trzech świetlic wiejskich w latach 2019-2020 w Dąbrowce Królewskiej, Jasiewie i Kitnowie.