II Sesja Rady Gminy Gruta


sesja_tekst6 grudnia 2018 r. o godz. 10 – Piotr Dyś, przewodniczący Rady Gminy, rozpoczął  II Sesję nowej kadencji Rady Gminy Gruta. W sali narad, oprócz oczywiście radnych, obecny był Waldemar Kurkowski, wójt gminy Gruta. Na sesję zaproszony  został Krzysztof Chodubski, burmistrz Radzynia Chełmińskiego. W obradach udział wzięli również sekretarz urzędu i skarbnik oraz sołtysi.   

Jak już wcześniej informowaliśmy, od nowej kadencji sesję można oglądać bezpośrednio na stronie gminy Gruta.      

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy Gruta

2) ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących

3) zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów

5) powołanie Komisji Skrutacyjnej

6) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Gruta.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2018.

2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta.

4) powołania Komisji Rewizyjnej.

5) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Gruta.

6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8) powołania komisji stałych Rady Gminy Gruta, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania.

9) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia      podatku rolnego na rok podatkowy 2019

10) uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

11) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta

12) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie.

Szerzej o sesji napiszemy za kilka dni. Dziś możemy już jednak poinformować, że wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali: Joanna Worytko (radna z Gruty) i Marcin Bartoś (radny Plemiąt i Wiktorowa). Gratulujemy.

6 grudnia powołano nowych przewodniczących i członków gminnych komisji.

I tak w skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący radni: Agnieszka Wesołowska – przewodnicząca, natomiast członkami zostali: Krzysztof Neumann, Kazimierz Wojtaszewski, Piotr Szynkowski i Anna Rafalska.

Komisja Skarg i Wniosków działać będzie w składzie: Krzysztof Wyżga – przewodniczący, a członkowie to: Marcin Bartoś, Karolina Osenka, Kazimierz Suszek Zbigniew Szlitkus.

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego: Zbigniew Szlitkus – przewodniczący, członkowie: Kazimierz Wojtaszewski, Piotr Dyś, Krzysztof Neumann, Agnieszka Wesołowska, Kazimierz Suszek, Wiesława Szlas, Janusz Miąsko i Jan Drzewoszewski.

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: Piotr Szynkowski – przewodniczący, członkowie: Joanna Worytko, Krzysztof Wyżga, Karolina Osenka, Wiesława Szlas, Jan Drzewoszewski, Anna Rafalska i Janusz Miąsko.

Radnym powołanych do komisji również gratulujemy.

                                                                                                            Tekst/foto: S. Raginiak