Czas na studia podyplomowe II


W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu: „Czas na studia podyplomowe II” z Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, przekazujemy Państwu informacje o projekcie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż, osób z niepełnosprawnościami.

Nasz projekt kierujemy do osób, które:

• ukończyły 29 rok życia
• mają wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia studiów i tytuł licencjata lub inżyniera
• są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w PUP)
• zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają:

• kobiety (+1 pkt)
• osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt)
• osoby powyżej 50. roku życia (+1 pkt)
• osoby z doświadczeniem zawodowym mniejszym niż jeden rok (+1 pkt)
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie (+1 pkt)
• osoby, które były uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO (+2 pkt)

Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 31.07.2020 r. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem ukierunkowanym na aktywizację zawodową:

• opracowanie IPD (2 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• doradztwo zawodowe (3 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• pośrednictwo pracy (5 godzin/ na osobę) – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• staże zawodowe trwające od 3. do 6. miesięcy – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• sfinansowanie studiów podyplomowych – działanie będzie realizowane od października 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następującym terminie:

• od 03.06 2019 r do 28.06. 2019 r.

osobiście: w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń (w godzinach: 08:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku)
pocztą: na adres Biura projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.fundacja-proeuropa.org.pl.