Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

 • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
 • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

1 2

Rejestr Działalności Regulowanej

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Gruta prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gruta.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do w/w wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta – aktualny wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej – w załączniku poniżej.

Darmowy odbiór odpadów!

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

I INNYCH

W punkcie zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (samochodowe)
 • przeterminowane leki,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.
Lp. Miejscowość Godzina Miejsce zbiórki
Czwartek
04.05.2017
1. Annowo 7:00-8:00 Przy świetlicy wiejskiej
2. Nicwałd 8.15-9.15 Przy świetlicy wiejskiej
3. Pokrzywno 9.30-10.30 Przy świetlicy wiejskiej
4. Okonin 10.45-11.45 Przy sklepie WISIONKA
5. Plemięta 12.00-13.00 Przy świetlicy wiejskiej
6. Wiktorowo 13.15-13.45 Przy świetlicy wiejskiej
7. Mełno ZZD 14.00-15.00 Na terenie SM Koniczynka
8. Mełno Cukrownia 15.15-16.15 Przy placu przejazdu kolejowego
Piątek
05.05.2017
9. Gołębiewko 7.00-8.00 Przy RSP
10. Boguszewo 8.15-9.15 Przy remizie
11. Kitnowo 9.30-10.30 Przy sklepie
12. Gruta 10.45-11.45 Plac koło BS Łasin
13. Jasiewo 12.00-13.00 Plac przy wjeździe do Sołtysa
14. Słup 13-15-14.15 Przy świetlicy
15. Orle 14.30-15.00 Przy sklepie
16. Salno 15.15-15.30 Przy starej kotłowni
17. Dąbrówka Kr. 15.45- 16.30 Przy remizie

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Szanowni państwo,

w załączeniu prezentujemy nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych.
Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Gminy Gruta oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych wsi.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?

 

 

Pojemnik na

S Z K Ł O

Wrzucamy:

 • szklane butelki po napojach
 • słoiki po dżemach i marynatach,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:

 • ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
 • szkła budowlanego (szkła okienne, szła zbrojone),
 • luster i witraży,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • zakrętek, kapsli i korków,
 • zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenów,
 • szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych

Pojemnik na

P A P I E R

Wrzucamy:

 • gazety i kolorowe magazyny/czasopisma,
 • katalogi, prospekty, ulotki, książki, zeszyty,
 • czysty nie zatłuszczony papier,
 • kartony, pudła,
 • tekturę falistą,
 • torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru,
 • tektury i papieru pokrytych folią metalową lub tworzywami sztucznymi,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • opakowań po mleku, sokach, mrożonkach,
 • torebek plastikowych,
 • kalki i folii

Pojemnik na

B IO O D P A D Y

Wrzucamy:

 • odpady zielone z ogrodu – bez ziemi (jak np. skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty, trociny i kora drzew)
 • odpady kuchenne – np. obierki po ziemniakach, skórki po owocach, skorupki po jajkach, fusy kawy i herbaty itp.
Nie wrzucamy:

 • kości, mięsa i padliny zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • ziemi,
 • popiołu,

Pojemnik na

P L A S T I K

Wrzucamy:

 • otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach,
 • opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie,
 • kubki po produktach mlecznych (umyte),
 • pojemniki po artykułach sypkich,
 • duże folie opakowaniowe,
 • worki foliowe,
 • artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 • plastikowe opakowania po owocach,
 • metale i opakowania wielomateriałowe (metalowe kapsle, zakrętki słoików),
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, sokach
Nie wrzucamy:

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • tekstyliów,
 • styropianu,
 • pampersów

Pojemnik na

O D P A D Y   K O M U N A L N E

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
 • elektrośmieci,
 • odpadów gabarytowych.

Informacja

W związku z otrzymaną informacją od pana Mateusza Wiśniewskiego – właściciela firmy SANI-BUD SP. Z O.O. Nowe Miasto Lubawskie o nagłej sytuacji losowej (spalenia samochodu specjalnego – śmieciarki), uprzejmie informujemy, iż odbiory odpadów komunalnych w tygodniu od 9.01.2017 do 13.01.2017 zostają przełożone i połączone z odbiorem odpadów plastik w tygodniu od 16.01.2017 do 20.01.2017.
Wszystkie odpady komunalne nagromadzone przy pojemnikach zostaną odebrane w wyżej wymienionym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.