Analiza złożonych ankiet dot. funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

waste-managementSzanowni Państwo,

W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy  ankietę dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Celem ankiety było poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i też w ten sam sposób wygenerować odpowiedzi lub pobrać ją w siedzibie tut. Urzędu. Ankietę wypełniło 120 ankietowanych w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w sposób tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych.

Analiza dostępna jest w załączeniu.


Załączniki

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów

W załączeniu prezentujemy aktualne harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne sektory.

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Gruta

wykaz1