XX – ostatnia w tym roku – Sesja Rady Gminy Gruta

W czwartek 29 grudnia 2016 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy. Jedna z najważniejszych uchwał, którą mieli podjąć radni, dotyczyła budżetu Gminy Gruta na 2017 rok. Uchwałę podjęto.

Poniżej podajemy pełną listę uchwał XX Sesji.

1) Nr XX/143/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016.

2) Nr XX/144/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.

3) Nr XX/145/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok.

4) Nr XX/146/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.

5) Nr XX/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rogóźno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Rogóźno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

6) Nr XX/148/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

7) Nr XX/149/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 10 Mełno Cukrownia na działce nr 23/5, obręb Gruta.

8) Nr XX/150/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 publicznym przedszkolu w Mełnie oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta.

9) Nr XX/151/16 w zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Gruta.

10) Nr XX/152/16 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2017 rok.

11) Nr XX/153/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2017 rok.

Ostatnim punktem czwartkowych obrad były Interpelacje i Zapytania. Po nim Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy, złożył noworoczne życzenia wójt Halinie Kowalkowskiej, radnym i sołtysom.

– Życzę szanownym radnym, sołtysom i wszystkim obecnym na ostatniej w tym roku Sesji, przede wszystkim pokoju, tego wewnętrznego, który jest potrzebny człowiekowi, aby mógł jak najlepiej realizować swoje zamierzenia zarówno osobiste jak i zawodowe – mówiła prowadząca samorząd H. Kowalkowska, poproszona przez przewodniczącego o zabranie głosu. – Z całego serca życzę sobie i wszystkim państwu, abyśmy w Nowym Roku jak najlepiej i jak najefektywniej pracowali na rzecz i dla dobra gminy Gruta.

Po toaście była lampka szampana za pomyślność w Nowym Roku 2017.

                                                                                                                                 (r)

Ogłoszenie

Szanowni  Państwo !

Zbliżają się ferie zimowe dla  województwa  kujawsko-pomorskiego od 30.01.2017r. do 10.02.2017r.,Fundacja „Szansa dla Gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem zimowiska w Pensjonacie w Poroninie Małgorzaty i Andrzeja Sieczka .  Zapraszamy do udziału w zimowisku dzieci do 16 lat (najstarszy 2001 rocznik). W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci , których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, niezbędne będzie zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS. Turnus trwa 10 dni (9noclegów) koszt to 450,00zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku proszone są o telefoniczny kontakt do 05.01.2017r. do dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Grucie Pani Hanny Szumotalskiej Tel. 530 44 3373.

Ogłoszenie dot. fotowoltaiki

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta na  spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w programie na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu ze słońca –  dofinansowanie do 50 %.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (poddziałanie 3.1.) – Odnawialne źródła energii.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:
29 (czwartek) grudnia 2016; godzina 16:30
w Urzędzie Gminy Gruta, sala narad

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie informacyjne w celu zapoznania się z programem oraz do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017 roku.

Wójt Gminy Gruta

                                                  /-/ Halina Kowalkowska

Załączniki