XIV edycja konkursu o nagrodę marszałka pn. “Rodzynki z pozarządówki”

Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłosiło kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. “Rodzynki z pozarządówki”. To czternasta edycja konkursu jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2020 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej  przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2020 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2021 r. wynosi 30 000,00 zł.

W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

Zapraszamy do składania wniosków.
—> Szczegółowe informacje na stronie: ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

OSZUSTWA NA SPIS POWSZECHNY

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

W czasie pandemii pomysłowość oszustów szczególnie nie zna granic, co ma również bezpośrednie przełożenie na kradzieże danych i majątku poprzez spis powszechny. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała temu @Stowarzyszenie MANKO, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski @Głos Seniora i @Ogólnopolską Kartę Seniora, a także prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną @Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. Już pierwszych dniach pandemii (marzec 2020) @Głos Seniora zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną @Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Chcąc uchronić seniorów przed tymi przestępstwami, @Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję Stop Korona-Oszustwom w ramach realizowanej kampanii @Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. Continue reading →

Dotacje ARiMR

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabory na poszczególne rodzaje wsparcia. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz skorzystania z dofinansowania:

 

  1. PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł

Kto może się starać o premię?

– Osoba fizyczna do 40 r.ż. posiadająca kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia/stażu pracy w rolnictwie,

– Maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o pow. użytków rolnych co najmniej 1ha.

Na co przyznawana jest premia ?

Premia jest przyznawana na prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,  w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Termin składania wniosków od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Continue reading →

Szanowni Państwo! – zapraszamy do korzystania z usługi “InPost”

Nareszcie dzięki długim oczekiwaniom mamy paczkomat!
W środę, 14 kwietnia, przy Przedszkolu Samorządowym w Mełnie rozpoczął się montaż paczkomatu InPost – Paczkomaty. Urządzenie zostało zainstalowane przy chodniku.
Umożliwia ono wysyłanie i odbieranie przesyłek kurierskich w dzień i w nocy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, już w ubiegłym roku Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski rozpoczął rozmowy z operatorem, który postawił szereg warunków do spełnienia. Sprawę na szczęście udało się pozytywnie sfinalizować.
Instalacja paczkomatu to pozytywna wiadomość dla wszystkich, którzy robią zakupy w Internecie lub nadają paczki – usługi paczkomatowe są bowiem jedną z najtańszych form wysyłkowych.
Wybierając na stronie sklepu internetowego dostawcę w postaci InPost, otrzymujemy możliwość szczegółowego śledzenia przesyłki i informację SMS o jej dostarczeniu do urządzenia. Gdy przesyłka znajdzie się już w paczkomacie, odbiorca otrzymuje kilkucyfrowy kod niezbędny do odebrania paczki – ma na to 48 godzin.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z nowej formy doręczania przesyłek!
EDIT: Wg informacji uzyskanych z firmy INPOST – paczkomat będzie dostępny do wyboru do 48h 🙂

Szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne w ramach projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Czwarty nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 16.04.2021-26.04.2021 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). Nabór do ścieżki dotacyjnej będzie realizowany w późniejszym terminie.

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 16 osób na ścieżkę ogólną

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.05.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem: Continue reading →

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 23 050 zł

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu realizuje projekt pn.: „POWER Biznes”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, którzy:

–   zamieszkują lub pracują, w tym uczą się, na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego;
–  są osobami biernymi zawodowo lub ubogimi pracującymi lub osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych i/lub pracującymi w ramach umów cywilnoprawnych i których wynagrodzenie
– nie  przekraczają wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości  23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące ponad 3 000,00 zł.

Szczegółowe informacje: http://gpk.grudziadz.pl/blog-post/power-biznes/

Siedziba Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

Ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, www.gpk.grudziadz.pl,

Punkt konsultacyjny:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

ul. Parkowa 22, tel. 56 643 84 37

 

Awaria sieci wodociągowej w Jasiewie

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z awarią hydrantu wystąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowości Jasiewo (odcinek od sklepu w kierunku Parcele).
Nasi pracownicy już pracują nad usunięciem poważnej awarii, jednak przerwa w dostawie wody może potrwać do jutra do godziny 11.
Za utrudnienia przepraszamy !