Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

1Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest ponownie w 2018 roku, beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi czytelnictwa w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 486.00 zł.

Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych Bibliotek i do czytania.

Wysokość dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Biblioteki w poprzednich latach wynosiła:

2017 rok – 5 029.00 zł
2016 rok – 4 933,00 zł
2015 rok – 5 118,00 zł

Szkoła w Nicwałdzie ma Patrona

12 października 2018 roku to bardzo ważna, wręcz historyczna data, nie tylko dla szkolnej społeczności, ale także dla tej miejscowości i gminy Gruta. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania placówce edukacyjnej imienia błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wyjątkową uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana w Okoninie, koncelebrowali ją Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński i Ksiądz Proboszcz Kanonik Marek Wysiecki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie przez Ekscelencję Księdza Biskupa sztandaru szkoły. Na zakończenie mszy świętej zabrała głos dyrektor Aleksandra Materka, dziękując za poświęcenie sztandaru i modlitwę w intencji społeczności uczniowskiej. Podziękowania Ekscelencji złożyli również przedstawiciele uczniów i rodziców, wręczyli  Biskupowi bukiet kwiatów.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem szkoły. Ekscelencja w asyście księdza Marka Wysieckiego i w obecności zaproszonych gości, dokonał odsłonięcia i poświęcenia pomnika i tablicy pamiątkowej, a delegacje złożyły kwiaty.

Następnie zaproszeni goście przeszli na płytę boiska. Szczególnym momentem tego wyjątkowego dnia, było przybicie gwoździ do drzewca sztandaru i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar uczniom. Reprezentanci ośmiu klas złożyli ślubowanie, a cała społeczność odśpiewała Hymn Szkoły, do którego słowa napisał ksiądz Marek Wysiecki, a muzykę nauczyciel Andrzej Derkowski.

Następnie zabrała głos wójt Halina Kowalkowska składając życzenia całej społeczności szkolnej i dziękując za dokonanie wyboru Patrona. Na ręce pani dyrektor życzenia i upominki złożyli: Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Rafalska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gruta, Mirosława Kozicka – radna z Nicwałdu, dyrektorzy szkół i Gminnego Centrum Kultury.

Postać nowo wybranego patrona przybliżył zebranym diakona stałego, profesor Waldemar Rozynkowski. Bardzo ważne było też wystąpienie siostrzeńca Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, Zygmunta Jaczkowskiego. Z wielkim wzruszeniem opowiedział o ciekawostkach z życia „Wicka” i ofiarował pamiątki po swoim wujku i książki.

Dyrektor Aleksandra Materka, dziękując gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, wręczyła pamiątkowe statuetki.

Ważnym i wymownym akcentem uroczystości była opowieść o życiu naszego patrona Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego zaprezentowana przez chór dziecięco-młodzieżowy parafii Okonin i uczniów naszej szkoły, przygotowana przez nauczycielki Barbarę Fiszer, Dorotę Kruszczyńską i księdza M. Wysieckiego.

Po uroczystości goście przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli się wpisać do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW Nicwałd

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.

Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność wśród nas. Dziękujemy za ofiarowane szkole prezenty, a nade wszystko za serdeczne słowa i życzenia. Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni, że w tym szczególnym dniu byliście z nami i uświetniliście swą obecnością naszą uroczystość, razem z nami przeżywaliście te niezwykłe, wyjątkowe chwile.

Szczególne podziękowania kieruję do osób, bez których nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć: Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy Gruta, Radzie Rodziców, księdzu Markowi Wysieckiemu, Dorocie Kruszczyńskiej, Rafałowi Preczewskiemu, Zygmuntowi Jaczkowskiemu, profesorowi Waldemarowi Rozynkowskiemu, Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, sołectwu Nicwałd, sołectwu Annowo, przyjaciołom Szkoły, którzy wspomogli uroczystość swymi ofiarami.

                                                                                                 Dyrektor szkoły Aleksandra Materka

Biblioteka i nowy projekt „100 lat codzienności Polski”

bibliotekaBiblioteka w Grucie aplikowała do otwartego projektu Fundacji „Szkoła z klasą” i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Od 15.10 do 30.11 będziemy realizować wspólnie ze szkołami projekt edukacyjno-animacyjny, który da dzieciom i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości dzięki kontaktowi z fotografią historyczną. Udział w programie pozwoli młodym ludziom zwiększyć wiedzę historyczną i włączyć się w świadome świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pretekstem do rozmowy na ten temat będą fotografie prezentujące życie codzienne w okresie 1918-2018.

Znajomość kontekstu historycznego i kulturowego oraz ćwiczenia z analizy obrazu i warsztatów pisarskich pomogą młodym ludziom stworzyć własne teksty inspirowane zaproponowanymi przez nas fotografiami. Następnie uczestnicy będą rozsyłać je w formie pocztówek do przedstawicieli krajowych i lokalnych instytucji oraz losowo wybranych adresatów, licząc na odpowiedź zwrotną. Każda pocztówka będzie niosła podwójny przekaz – historię zawartą w zdjęciach z polskich archiwów oraz osobistą wiadomość od młodych ludzi. Projekt buduje więź zarówno z historią, jak i z odbiorcą kartki.

Wszystkie odpowiedzi na wysłane kartki pocztowe będą spływać na adres Fundacji Szkoła z Klasą – wiadomości zwrotne odeślemy oryginalnym nadawcom tak szybko, jak będzie to możliwe. W projekcie weźmie udział docelowo 80 młodych ludzi z terenu naszej gminy, a o efektach wysłanych listów i uzyskanych odpowiedziach poinformujemy po zakończeniu projektu.

Budowa ścieżki rowerowej już wkrótce !

budowa_sciezki_rowerowej

Miło nam poinformować, że po sześciu przeprowadzonych postępowaniach przetargowych udało się wyłonić Wykonawcę na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński–Łasin–Rozdroże”. Jak już wcześniej informowaliśmy na wykonanie zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować Państwa na  bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w Głosie Gruty.

Gmina Gruta wyróżniona!

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska odebrała z rąk marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienie jako laureat plebiscytu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

 Celem projektu jest upowszechnianie i stymulowanie działań na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwijanie zakresu i wymiaru współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. Oznacza to, że gmina Gruta, jako samorząd, stwarza przyjazne warunki dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Tekst: OK./foto: Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna

Gazyfikacja Gminy Gruta

Jak już wcześniej Państwa informowałam na terenie naszej gminy rozpoczął się proces gazyfikacji.  Budowa sieci gazowej w pierwszej kolejności obejmie miejscowość Pokrzywno z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej gminie. W październiku 2017 roku na nasze zaproszenie przedstawiciele Oddziału Gazowni w Grudziądzu i w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Pokrzywna. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zobowiązane były do złożenia odpowiednich wniosków, które stanowiły podstawę do wykonania niezbędnych ustaleń i analiz efektywności dla tego przedsięwzięcia. W kwietniu br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, podczas którego potwierdzono rozpoczęcie procesu gazyfikacji na terenie Gminy Gruta.

Aktualnie Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zajmujący się gazem w naszej gminie, wyłonił w drodze przetargu Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej sporządzeniu przystąpi do wykonania zadania.

Wspólnie z Państwem będziemy oczekiwać na wybudowanie pierwszego odcinka sieci gazowej w naszej gminie i na bieżąco będziemy przekazywać najnowsze informacje.

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

12