European Flag                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                        

Informacje ogólne

 

Nazwa projektu: ,,Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap”.

Beneficjent: Gmina Gruta

Numer i nazwa działania: Priorytet III Działanie 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: Z/2.04/III/3.1/170/05

Wykonawca wybrany w drodze przetargu: Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Mirosław Rychlik Bydgoszcz oddział Nowe Dąbie, 89 – 210 Łabiszyn

 

Dofinansowanie projektu

 

          W wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej nadkontraktacji środków w ramach realizacji wskaźników zagrożonych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nasza Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania inwestycyjnego ,,budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap”. W dniu 10 maja 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania na ten projekt. W dniu 11 lipca 2007 r. została podpisana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego umowa dotycząca dofinansowania tego projektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.797.522,17 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.258.265,52 zł w tym:

Środki własne z budżetu Gminy Gruta wyniosły 539.256,65 zł to jest 30 % kosztów projektu.

 

 

Informacja o projekcie

 

          Ścieki komunalne z nieruchomości objętych projektem były odprowadzane dotychczas do zbiorników bezodpływowych. Przy obecnych kosztach usług asenizacyjnych, wywóz ścieków obciąża budżet 4-osobowej rodziny kwotą ok. 200 zł/miesiąc. Koszty te w wielu gospodarstwach domowych są redukowane przez rozszczelnianie zbiorników bezodpływowych i rozsączenie nieoczyszczonych ścieków do gleby. Wynikiem tego jest między innymi stan wód 19 jezior Gminy, które są pozaklasowe lub w III klasie czystości.

Drugi etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta obejmuje oczyszczalnie zlokalizowane na terenie 13 miejscowości gminy (ilość oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach została zaznaczona na załączonej mapie). Projekt ten stanowi kontynuację zrealizowanego w 2003 r. w ramach programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD projektu budowy 228 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Realizacja Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest zgodna z Strategią Gminy, Strategią Województwa i jest wpisana w Plan Rozwoju Lokalnego. Pozwala ona także na zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy bez względu na miejsce zamieszkania.                             Z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków korzystać będzie w sposób ciągły 684 mieszkańców Gminy Gruta. Projekt obejmuje budowę oczyszczalni na terenach o rozproszonej zabudowie. Na takich terenach budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pozwoliła na znaczne ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnie te wykorzystują metodę osadu czynnego. Zastosowana metoda zapewnia spełnienie warunków stawianych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszczalnie te są zblokowanymi urządzeniami kompaktowymi. Wszystkie procesy i operacje  zachodzą w jednym zbiorniku wykonanym z polietylenu podzielonym przegrodami  na przestrzenie technologiczne. Ponadto umożliwiają one pełną, weryfikowaną pomiarami kontrolę pracy. Wybrana technologia oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:  oczyszczalnia ścieków typu EKOPROGRES ,,EC” składa z pięciu podstawowych elementów technologicznych, które są oddzielone przegrodami: podczyszczanie mechaniczne - zachodzi zatrzymanie części tłuszczy i pierwotna sedymentacja, zona aktywacyjna - intensywne pęcherzykowanie powietrza (chamber), komora osadzania - recyrkulacja osadu, dodatkowy element filtracji.

 

Schemat oczyszczalni

 

 

1. dopływ PCV DN 110 mm wstępne oczyszczanie mechaniczne
2. podczyszczanie mechaniczne - pierwotna sedymentacja
3. strefa aktywacyjna
4. strefa osadzania
5. odpływ wody oczyszczonej PCV 110
6. strefa filtracyjna
7. dostęp do komory podczyszczania mechanicznego
8. dostęp do komory filtracyjnej
9. nadstawka prosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieki bytowo - gospodarcze z kanalizacji domowej dopływają przepływem /1/ do przestrzeni /2/. Tutaj dochodzi do zatrzymania tłuszczu, mechanicznych nieczystości, do zatrzymania brudu płynącego i materiału sedymentacyjnego. Zatrzymane brudy powoli rozkładają się i odpływają razem z przeczyszczoną wodą do strefy aktywacyjnej, która jest napowietrzana /3/. Tutaj dochodzi do rozkładu substancji organicznych. Napowietrzanie przebiega przy pomocy dmuchawy (intensywne, drobne pęcherzykowanie powietrza). Po aktywacyjnym oczyszczeniu mieszaniny wody oczyszczonej wraz z osadem czynnym, przepływa to do komory osadzania /4/. Tutaj dochodzi do oddzielenia osadu czynnego od wody oczyszczonej, która przepływa zbiorczym ściekiem do strefy filtracyjnej /6/, gdzie doczyszcza się i wycieka odpływem.

 

 

 

          Budowa oczyszczalni została zrealizowana w okresie od dnia 19 lipca 2006 r. do dnia 10 grudnia 2006 r.. Uzyskane środki finansowe umożliwiły spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dzięki temu zwiększyły się możliwości Gminy Gruta dotyczące wykorzystania środków Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

 

 

Fotografie z realizacji projektu