Referaty w urzędzie gminy

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
Kierownictwo
Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 17
Jarosław Poznański Sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 17
Halina Saucha Skarbnik Gminy, kierownik Referatu ds. Finansów 10
Referat ds. finansów
Elwira Nowaczek  podinspektor ds. księgowości budżetowej 9
Sabina Kamińska  Zastępca Skarbnika Gminy 9
Emilia Żebrowska podinspektor ds. płac 9
Justyna Marczuk pomoc administracyjna 9
Beata Stankiewicz Inspektor 9
Elżbieta Kawczyńska Inspektor ds. księgowości podatkowej 7
Danuta Wiącek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 7
Tomasz Sobociński Główny księgowy jednostek oświatowych 11
Jolanta Krzysztofik Pomoc administracyjna 11
Samodzielne stanowiska
Justyna Samborska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4
Iwona Rusoń Pomoc administracyjna (dowody osobiste, ewidencja ludności i działalność gospodarcza) 4
Mariusz Maciejewski Pracownik biurowy (Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Przeciwpożarowa), zastępca informatyka 5
Renata Kurkus Inspektor ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Reakreacji. 12
Edward Kaliński Inspektor ds. Zamówień Publicznych 15
Celestyna Cichocka Inspektor 15
Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Jarosław Poznański Kierownik referatu 17
Monika Bylińska Sekretarka, kadrowa 17
Magda Wrzos Obsługa Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 17
Hanna Witkowska Biuro Obsługi Interesanta – pomoc administracyjna BOK
Referat ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Beata Bielik Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 6
Marta Twardochleb Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; archiwista zakładowy 5
Wojciech Wantoch-Rekowski  Inspektor ds. budownictwa 14
Dorota Holińska Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 14
Bartosz Baranik  Pracownik biurowy 13
Sprawy informatyczne
Paweł Tomaszewski Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej 8
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rafał Zieliński Kierownik ZGKiM 13
Justyna Ługiewicz Główna księgowa 13
Filip Rosiński Odczytywacz wodomierzy, inkasent 13