Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Gruta

wykaz1

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY GRUTA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ W DNIU 20.09.2017 r., TJ. ŚRODA NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE Z FRAKCJI SZKŁO SEKTORA II ORAZ SEKTORA III.

PRZEWIDYWANY ODBIÓR NASTĄPI DNIA 21.09.2017 r.

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku odpady komunalne z terenu Gminy Gruta odbiera firma:

SANI- BUD Sp. z o. o.

13- 300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 10c

Tel: 601- 414- 843, 665- 520- 860, 56- 47- 425- 21

e-mail: mateusz.wisniewski16@wp.pl

Biuro czynne: Pon- Pt 900– 1500

Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi:

 

1) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w  wysokości:

 1. a) 23,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. b) 32,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
 3. c) 41,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
 4. d) 50,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
 5. e) 59,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i więcej

 

2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

 1. a) 46,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. b) 64,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
 3. c) 82,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
 4. d) 100,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
 5. e) 118,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i  więcej

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

 • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
 • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

1 2

Rejestr Działalności Regulowanej

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Gruta prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gruta.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do w/w wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta – aktualny wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej – w załączniku poniżej.