Pozyskaliśmy dotację na kolejną drogę!

prow_umowy-73_1553775707_optimizedMiło Nam poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Skarbnik Gminy Gruta Haliną Saucha podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd. Przebudowany zostanie niemal 1,5 km drogi. Wartość inwestycji to 990 706,76 zł z czego otrzymana kwota pomocy wynosi 629 449,00 zł! Zadanie odbywa się w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować za pośrednictwem profilu na FB, strony internetowej www.gruta.pl oraz „Głosu Gruty”.

Tekst: OK, foto: K-P UW

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

PSSE_PSI_logoRok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną: 

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja: Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 419 592,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całość inwestycji opiewa na 659.426,37 zł.

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach podziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku zrealizowanej operacji osiągnięto cel – poprawę bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi oraz gminnymi z powiatową. Przebudowany odcinek posiada długość 1856 m.

Informacja o inwestycjach

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Przebudowa drogi gminnej Boguszewo – Stara Ruda. Na realizacje zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w wysokości 62.510,00zł

Przebudowa drogi gminnej Plemięta – Stary Folwark. Wykonano remont nawierzchni na odcinku 0,850 km.

Przebudowa drogi gminnej w Orlu. Dokończono przebudowę drogi gminnej nr 41402C Orle – Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km1+000.

Infrastruktura wodno – ściekowa. Zadanie obejmowało montaż dwóch strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie oraz wykonanie spinki wodociągowej Plemięta-Mełno, która umożliwia dostarczanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Plemiętach do Mełna.

Zakup wiat przystankowych. Zostało zakupionych 6 wiat przystankowych, które będą zamontowane w I kwartale 2017 r.

Zakup lamp ulicznych. Zostały zakupione 3 lampy, których montaż wykonany zostanie w 2017 roku.

Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Gruta, Biblioteka w Grucie i świetlica wiejska w Plemiętach. Posiadanie dokumentacji projektowej jest konieczne, aby można było ubiega się o dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynków.

Remont świetlicy wiejskiej w Słupie

Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego. W ramach zadania zostały zamontowane siłownie zewnętrzne w Nicwałdzie, Mełnie Cukrowni, Mełnie ZZD.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na zrealizowanie zadania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 51.137,11zł i unieszkodliwiono 109 ton azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców gminy.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument został sporządzony przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycje zaplanowane do zrealizowania w 2017 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość 1,856 km. Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo – Skarszewy. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Gminą Grudziądz, ponieważ dłuższy odcinek drogi wymagającej remontu zlokalizowany jest na jej terenie.

Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Gruta. W ramach zadania zostaną posadzone drzewa i krzewy na gruntach gminnych. Na wykonanie nasadzeń otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 10.000,00zł.

Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w zadrzewieniu i wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Na przeprowadzenie prac otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 40.000,00zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do Urzędu Gminy wpłynęło 27 zgłoszeń mieszkańców którzy w roku 2017 chcą usuną azbest ze swoich nieruchomości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie powstanie punkt do którego wszyscy mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczyć tzw. odpady problemowe (wielkogabarytowe, rozbiórkowe, elekt osprzęt itp.)

Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół w Grucie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia zostanie zastąpiona kostką brukową.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć w ramach rewitalizacji. Przygotowana zostanie dokumentacja dzięki której będzie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji tj. przebudowa świetlicy wiejskiej i części wspólnych pałacu w Jasiewie i Kitnowie, przebudowa remizy OSP w Dąbrówce Król., przebudowa drogi gminnej w Jasiewie, przebudowa drogi gminnej z Mełna ZZD do Kitnowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 41429 Gruta – Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384. Mając przygotowaną dokumentację będzie można wnioskować o dofinansowanie zadania w ramach ogłaszanych konkursów dotyczących poprawy infrastruktury drogowej.

Jednocześnie prowadzimy działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.