E-aktywni – informacja nt. dokumentacji zdjęciowej szkoleń

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa”
realizuje projekt

„Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”

w programie grantowym „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDŹKIEGO”

W związku z realizacją projektu informujemy, że na szkoleniach będą wykonywane zdjęcia,
które zostaną wykorzystane w celach dokumentacji szkoleń oraz promocji projektu.

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa” realizuje projekt Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci w programie grantowym „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy.

Zanim szkolenia rozpoczną się na dobre w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie informacyjne, na które licznie stawiły się osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy szkoleń, które będą realizowane
w poszczególnych lokalizacjach  naszej gminy, przedstawiliśmy szczegółowy harmonogram szkoleń oraz omówiliśmy założenia projektu. W kolejnej części spotkania uczestnicy wypełnili niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Już 14 stycznia rusza szkolenie w Dąbrówce Królewskiej (Kultura w sieci), kolejne w Grucie (Moje Finanse i Transakcje w sieci) oraz w Boguszewie (Rolnik w sieci).

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Gruta powyżej 25 r.ż., którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12, email: redakcja@gruta.pl, tel.: 56 468 3121.

Wszyscy uczestnicy szkoleń biorą udział w konkursie, w którym można wygrać nowoczesny tablet! Serdecznie zapraszamy!

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapytanie ofertowe: usługa: Cateringowa (przygotowanie ciepłego posiłku i dostarczenie go do wskazanego miejsca w wyznaczonym terminie)

Typ zamówienia

usługa: Cateringowa  (przygotowanie ciepłego posiłku i dostarczenie go do wskazanego miejsca w wyznaczonym terminie)

 w ramach realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 1 Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

2 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Całe zapytanie ofertowe dostępne jest w załączniku.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Już 7 stycznia w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego projektu Mieszkańcy gminy Gruta aktywni  w sieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapisz się na szkolenie komputerowe już dziś!

Poniżej znajdą Państwo trzy dokumenty, które są niezbędne do zapisania się na jedno z naszych szkoleń w ramach projektu Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci. Proszę wydrukować poniższe załączniki, wypełnić je i podpisać. Następnie dostarczyć skanem, osobiście bądź drogą pocztową do Urzędu Gminy w Grucie! Serdecznie zapraszamy!

Zapytanie ofertowe Typ zamówienia dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Typ zamówienia

dostawa:

„Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa 12 sztuk laptopów  zgodnie z opisem:

– procesor klasy i5 i wyższej, o częstotliwości minimum 2,3 GHz;

– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);

– pamięć RAM minimum 4GB;

– pamięć masowa minimum 32GB;

– ekran dotykowy IPS o wielkości nie mniejszej niż 14″(preferowany 15,6) i rozdzielczości 1980×1080 lub wyższej;

– możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie  802.11ac;

– złącza i łączność: USB 3.0, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 4.0;

– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon,  karta audio i  głośniki;

– możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie

Tabletu.

– okres gwarancji na dostarczony sprzęt IT minimum 24 mc-e.

– rysik,

– torba do transportu,

konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z

wysokości minimum 70 cm),

– konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada),

– zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),

– wagę (im mniej tym lepiej),

– zużycie prądu (im mniej tym lepiej)

 

 

Laptopy zakupione będą do realizacji projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – cyklicznych szkoleń z obsługi Internetu, programów dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców Gminy Gruty  niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju hobby.

Po zakończeniu projektu laptopy /z zachowaniem warunków gwarancji/ zostaną przekazane wskazanej przez Partnerów (Gmina Gruta, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa) realizujących projekt, wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Gruta.

 

Zapłata za wykonaną dostawę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze laptopów i wyposażenia dodatkowo potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

1) Wymagane dokumenty:

 1. a) przedłożenie oferty na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wyszczególnieniem dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.
 2. b) załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 80 pkt

czas reakcji (dostawa sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach ) – 20 pkt:

 

Czas dostarczenia sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach – od momentu zgłoszenia awarii:

 • do 10 godzin -10 pkt.
 • do 5 godzin – 20 pkt.

 

Całkowita liczba punków, jaką otrzyma dana oferta, obliczona będzie według poniższego wzoru:

L = C + U

gdzie:

L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

U – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji w rozumieniu dostawy sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach”. wynosi 20 pkt.

 

W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać max 80 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana według poniższych zasad:

 

 

Cena najniższa z oferowanych

Cena =…………………………………………………..    x 8,0 pkt x 100 =……… pkt

Cena oferowana

 

 

Opis obliczenia:

 

 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z największą ilością punktów przyznaną w ramach kryteriów – maksymalnie 100 pkt.
 2. W momencie uzyskania równoważnej punktacji ofert zamawiający podejmie negocjacje z wykonawcami nt. rozszerzenia oferty.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 • Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, faksem pod nr 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 • Koordynator Projektu Olga Karwowska, dane do kontaktu: Tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta 7:30 do 15:30 /poniedziałek÷piątek).

 

 1. Termin związania z ofertą: 7 dni

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
 • Składanie ofert do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.
 • Ofertę można złożyć w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego do dnia 12 grudnia 2018 r do godz. 15:00, na adres e-mail: redakcja@gruta.pl  i oryginalny dokument przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową lub złożyć w tym terminie ofertę w siedzibie UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

 

 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie ofert”.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.
 • Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 7 dni) do dnia bezusterkowego potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.

 

 1. Załączniki:
 • formularz oferty;
 • projekt umowy.


Załączniki

E-aktywni

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. na terenie gminy Gruta odbędzie się aż 14 bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem będzie podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Wszystko to dzięki pozyskaniu dofinansowania w projekcie grantowym pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

12