Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z mieszkańcami Powiatu Grudziądzkiego. W spotkaniu uczestniczył także Józef Ramlau, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Kosma Złotowski, kandydat do Europarlamentu. Minister szczegółowo przedstawił sytuację polskiego rolnictwa, zaznaczył jakie są możliwości rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich m. in. w obszarze sprzedaży wyrobów własnych. Opowiedział również o dostępnych środkach i dopłatach dla sektora rolnictwa. W trakcie spotkania zaproszeni goście szczegółowo odpowiadali na pytania mieszkańców całego Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność.

Czas na studia podyplomowe II

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu: „Czas na studia podyplomowe II” z Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, przekazujemy Państwu informacje o projekcie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż, osób z niepełnosprawnościami.

Nasz projekt kierujemy do osób, które:

• ukończyły 29 rok życia
• mają wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia studiów i tytuł licencjata lub inżyniera
• są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w PUP)
• zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają:

• kobiety (+1 pkt)
• osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt)
• osoby powyżej 50. roku życia (+1 pkt)
• osoby z doświadczeniem zawodowym mniejszym niż jeden rok (+1 pkt)
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie (+1 pkt)
• osoby, które były uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO (+2 pkt)

Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 31.07.2020 r. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem ukierunkowanym na aktywizację zawodową:

• opracowanie IPD (2 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• doradztwo zawodowe (3 godziny/ na osobę) – działanie będzie realizowane w sierpniu i wrześniu 2019 r.
• pośrednictwo pracy (5 godzin/ na osobę) – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• staże zawodowe trwające od 3. do 6. miesięcy – działanie będzie realizowane od listopada 2019 r.
• sfinansowanie studiów podyplomowych – działanie będzie realizowane od października 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następującym terminie:

• od 03.06 2019 r do 28.06. 2019 r.

osobiście: w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń (w godzinach: 08:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku)
pocztą: na adres Biura projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.fundacja-proeuropa.org.pl.

Znaleziono psa

W miejscowości Gruta znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt pod numerem 784 579 748

20190427_124601

Nabór wniosków o dofinansowanie

Plakat 2_2019_G

plakat 3_2019_GStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

na:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

oraz na

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ogłoszenie o konkursach dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org, zakładka KONKURSY, zakładka: Aktywizacja społeczna, społeczno-zawodowa.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

Termin na składanie wniosków: 29 maj -11 czerwiec.

Prosimy o pomoc w promocji ogłoszonych konkursów:

– zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin:

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – czytaj więcej” informacje publikujemy na stronach www do 15 maja, tj. do środy.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

– o zamieszczenie Plakatów na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy, w sołectwach,

– o propagowanie konkursów wśród organizacji z terenu Państwa gmin: wśród NGO, OSP, innych podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie,

– o świadczenie doradztwa a tym zakresie potencjalnym Wnioskodawcom (doradztwo to , nie będzie punktowane – przypominamy, że punktowane doradztwo w formie spotkań/szkoleń LGD prowadziła w dniach: 18.04.2019 r., 26.04.2019 r, 27.04.2019 r. oraz 29.04.2019 r.).

tekstSzanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 maja 2019 roku zmienia się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawowa stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości za odpady segregowane oraz z 34 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych.  Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr VII/44/19  Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym kraju.  Jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost kosztów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a także rosnące ceny energii, transportu (cena paliwa), wzrost kosztów osobowych (wzrost płacy minimalnej), obniżone ceny za selektywnie zebrane odpady (brak popytu na surowce wtórne).

Przedstawionymi powyżej zagadnieniami zajęli się radni na komisjach przed sesją ustalona na dzień 30 kwietnia 2019 r. Debatowano m.in. nad zmianą sposobu naliczania opłaty śmieciowej, częstotliwościami odbioru odpadów komunalnych. Na wniosek Wójta Gminy Gruta poddano szerokiej dyskusji zmianę metody ustalania stawki od gospodarstwa domowego na metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Należy zauważyć, że wpływ na koszt usługi ma min. liczba mieszkańców i gospodarstw domowych objęta systemem, częstotliwość odbioru odpadów, wyposażenie posesji w pojemniki, dojazd po odpady do nieruchomości (ilość kilometrów do przejechania), ilość odpadów wytwarzanych w gminie, koszt zagospodarowania i odzysku odpadów, koszt obsługi (kierowcy, pracownicy). Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego żadna z metod ustalania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami nie jest w pełni sprawiedliwa i obiektywna. Ustawodawca nie dopuścił możliwości stosowania różnych metod naliczania opłat, co by pozwoliło na bardziej indywidualne podejście. Dlatego też, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, ostatecznie radni zadecydowali o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Zostaną również przeprowadzone kontrole w zakresie obowiązku składania deklaracji, szczególnie na nieruchomościach gdzie liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypomniał także, że jednym z obowiązków gmin, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu narzuconych przez UE i prawo krajowe. Nieosiągnięcie określonego przepisami prawa poziomu oznacza dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku naszej gminy poziomy recyklingu są osiągane. Za 2018 rok osiągnęliśmy wskaźnik roku, jaki powinniśmy spełnić.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie od dnia 15 maja 2019 do dnia 5 czerwca 2019 r. w 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gruta oraz ze strony internetowej www.gruta.pl.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godz. 7.00 – 16.00, piątek w godz. 7.00 – 14.00.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Gruta w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.