KOMUNIKAT

Wójt Gminy Gruta informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszło w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany, zatem będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Organ właściwy do wydania zezwolenia – w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia tego drzewa.

Wójt Gminy może wydać (przed upływem wyżej wymienionego 14 dniowego terminu) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Opłaty:

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu lub wyda powyższe zaświadczenie.

Ważne!!!

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

Kompetencje organu:

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1


Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).

ROK SZKOLNY 2016/2017 ZAKOŃCZONY

23 czerwca 2017 roku – dzień zakończenia roku szkolnego. W Zespole Szkół w Grucie, a także w podstawówkach w Boguszewie, Dąbrówce Królewskiej (filia szkoły gruckiej), Nicwałdzie, Plemiętach i Słupie odbyły się uroczystości, na których wręczone zostały świadectwa oraz dyplomy i nagrody.

Wójt Halina Kowalkowska wzięła udział w uroczystości Zespołu Szkół w Grucie i wręczyła uczniom swoje nagrody za najlepsze wyniki oraz za szczególne osiągnięcia w najróżniejszej szkolnej rywalizacji. W tym także w projektach historycznych pilotowanych przez nauczyciela Tomasza Piwowarskiego.

W sali gimnastycznej najpierw odbyła się uroczystość uczniów podstawówki, a później gimnazjum, z którego dziewczęta i chłopcy uczestniczyli wcześniej w nabożeństwie z okazji zakończenia nauki.

Z wszystkich uczniów szczególne powody do satysfakcji ma Adrianna Brzyska (i oczywiście jej rodzice), uczennica – od dziś już drugiej klasy gimnazjum – osiągnęła najwyższą ocenę w szkole – szóstkę!

Obie uroczystości, które zakończył program artystyczny, prowadził dyrektor szkoły Krzysztof Ficek i uczniowie. Dyrektor – podobnie jak pani wójt – pogratulował najlepszym uczniom i oczywiście wszystkim, którzy „awansowali” do kolejnej klasy.

Prowadząca samorząd H. Kowalkowska i dyrektor życzyli dzieciom i młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja szkoły przekazała podziękowania wszystkim osobom, które – ogólnie ujmując – w różny sposób wspierali działalność szkoły, pomagali jej.

Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców.

Koniec roku szkolnego to również pożegnanie gimnazjalistów klas trzecich, którzy od września będą już uczęszczać do szkół zawodowych i średnich.

« 1 z 3 »

(r)

Wyniki konkursu plastycznego

dzienziemi

Wyniki Konkursu Plastycznego organizowanego w ramach obchodów DNI ZIEMI 22 kwietnia 2017 r. pt. „Mój EKO świat”

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Grucie w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi ogłosili konkurs plastyczny promującego Dzień Ziemi 2017 pt. „ Mój EKO świat”.

Głównym założeniem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na estetykę otoczenia. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie umiejętności manualnych. Udział w konkursie wzięło 92 uczestników z trzech kategorii wiekowych (I grupa – uczniowie klas 1-3, II grupa – uczniowie klas 4-6, III grupa – uczniowie klas gimnazjalnych).

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu:
I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Julia Dubilis – II SP Plemięta

II miejsce – Brajan Piotrowski – I SP Boguszewo

III miejsce – Jakub Nasieniewski II a SP Gruta

Wyróżnienie – Weronika Nowaczek – II SP Plemięta, Maja Udzińska – II SP Plemięta, Agata Zalewska – I SP Nicwałd, Maja Buczkowska – II SP Boguszewo

 

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Szymon Kowalczyk – IV SP Gruta

II miejsce – Tomasz Bernacki – V SP Gruta

III miejsce – Marcin Waszewski – VI SP Gruta

Wyróżnienie – Jakub Rząca – V SP Gruta, Alina Rafalska – V SP Boguszewo, Oliwia Chojnowska – VI SP Boguszewo, Marcelina Osmańska – V SP Gruta

 

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Kacper Zych – Ib

II miejsce – Adrianna Brzyska – I b

III miejsce – Julita Waszewska – I a

Wyróżnienie – Jakub Prahl – I a, Dorota Wesołowska- I b, Wiktoria Pieniek – I b, Julia Zgardowska – I b

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za złożone prace i udział

M.T

Akcyza 2017

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie   od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku  określonego na 2017 r.

 W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączonym oświadczeniem do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  (lub ich kopiami)

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

 1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha  przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej  niż działalność rolnicza.
 2. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy  współmałżonków).
 3. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 4. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin,  urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w formie papierowej w urzędzie gminy.
 1. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,  wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady   Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w  2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa  niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł / litr), liczby 86  oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień  1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku  rolnym.
 1. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 roku przelewem na rachunek bankowy podany we  wnioskuwzór wniosku


Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach

Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach

Zjawisko: burze
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od 9:00 20.06.2017 r. do 16:00 20.06.2017 r.
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 5mm do 10mm, lokalnie do 20 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: brak
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne nr 28.

Konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi 2017

W minioną sobotę 17 czerwca – na zaproszenie wójt Haliny Kowalkowskiej – zjechało do naszej gminy kilkunastu właścicieli zaprzęgów parokonnych. Powożący przez ponad dwie godziny rywalizowali między sobą. To były już czwarte z rzędu zawody w gminie Gruta. Miejscem ciekawej i emocjonującej rywalizacji było boisko w Mełnie Cukrowni.

Punktualnie o godz. 14 wójt otworzyła zawody, życząc powążącym i luzakom (osoby jadące na tyle bryczki, balansujące nią i pełniące rolę pilota) jak najlepszych wyników i bezpiecznej jazdy. Chwilę później nastąpiła prezentacja ekip. I tak w naszej gminie powitaliśmy zaprzęgi między innymi ze stajni Wielgie, Wądzyń, Skurpie, Piastowo, Grążawy i Kochoń.

Na boisku, na szerokości niewiele większej od bryczki, ustawione były pachołki z piłeczkami, każde ich strącenie skutkowało karnymi sekundami. Powożenie to permanentny slalom między pachołkami, cały szereg skrętów i nawrotów, tylko chwilami powożący mogli wprowadzić konie w galop.

Sędzią głównym zawodów był Michał Masłowski z Grudziądza. Natomiast technicznym Adam Schmidt.

Ekipy musiały dwukrotnie pokonać tor, na końcowy wynik składał się czas ogólny i jak „najczystszy” przejazd.

Po emocjonującej rywalizacji I miejsce zajęli powożący Rafał Paszyński i Joanna Kretkowska (luzak) z miejscowości Wielgie. Drugie miejsce przypadło Danielowi Chaberskiemu i Marcinowi Chaberskiemu ze stajni Skurpie, natomiast trzecie Stanisławowi Janikowi i Piotrowi Mondzelewskiemu z Klubu Rywal w Grudziądzu. Wymienieni otrzymali puchary oraz nagrody finansowe i rzeczowe. Wręczała je i gratulowała zawodnikom H. Kowalkowska.  Natomiast pozostali uczestnicy otrzymali statuetki i nagrody finansowe.

Odnotujmy, że w zawodach wziął udział także zaprzęg jednokonny, tzw. singiel, czyli Adam Kurzaj i jego niewielki konik Dżina. Oczywiście został zwycięzcą w swojej konkurencji.

Wymieńmy sponsorów czwartych zmagań powożących zaprzęgami parokonnymi: Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy, Terenowe Koło Hodowców Koni w Grudziądzu, Gminne Centrum Kultury w Grucie i Waldemar Kuryś z Wielkich Lnisk.

Świetny bigos i grochówkę dla publiczności i zawodników ugotowały panie z kuchni Zespołu Szkół w Grucie. Przygotowaniem placu zajmowali się pracownicy ZGiM i GCK. Swoją pomocą służyli też strażacy z OSP Gruta.

Na zdjęciu do tekstu: główni zwycięzcy i wójt H. Kowalkowska, podczas rundy honorowej.

« 1 z 4 »

                                                                                                    Tekst/foto: RAS

 

 

 

Słup – 10. rocznica nadania imienia i sztandaru

To była wyjątkowa i ważna uroczystość zarówno we wsi Słup, jak i w gminie Gruta.

Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana przez trzech księży: kanonika Piotra Neumanna, pochodzącego ze Słupa (obecnie proboszcz parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Grudziądzu) oraz Marka Bogackiego i Czesława Doleckiego (także kanonika).

Ksiądz Piotr Neumann, który przewodniczył mszy, witając obecnych, podkreślił, że prawie 50 lat temu ukończył szkołę podstawową w tej miejscowości. Wyraził także swą wdzięczność, że może odprawić mszę w tak szczególnym dniu dla lokalnej społeczności.

W kościele obecni byli uczniowie z pocztem sztandarowym, wójt Halina Kowalkowska, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły.

Tu jako pierwszy zabrał głos dyrektor Andrzej Kurnik i powiedział między innymi: – Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa na dziesięcioleciu nadania naszej szkole imienia i sztandaru księdza Jana Lesińskiego. Witam panią wójt, księży, radnych, chrzestnych sztandaru panią Ewę Cieszyńską i Zbigniewa Robaczewskiego, a także Radę Rodziców, panią sołtys Agnieszkę Wesołowską i Katarzynę Kurzyńską, prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś SŁUP”. Ten dzień jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dziesięć lat temu nasza szkoła doczekała się szczególnego Patrona, księdza Jana Lesińskiego – mówił dalej dyrektor. – Jest to tym ważne, gdyż pochodzi on z naszej małej ojczyzny. Urodził się na tej ziemi ponad sto lat temu. Swoim życiem, posługą Bożą oraz męczeńska śmiercią pokazał, jakie wartości w życiu są najważniejsze – „Bądź dobry ponad wszystko”, te jego słowa niech będą dla nas zawsze ważne i niech wytyczają nam kierunek naszej wędrówki przez życie.

Ksiądz P. Neumann, tuż przed akademią, przekazał na ręce dyrektora rzeźbę – popiersie Patrona szkoły. Wspomniał też o wartościach katolickich, które – wzorem księdza Jana Lesińskiego – winny być każdego dnia najważniejsze dla wierzących.

Następnie głos zabrała Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta: – Szanowni księża, szanowni państwo, drodzy uczniowie, dziękuję za zaproszenie na tę szczególną uroczystość – rozpoczęła wójt. – Chcę wszystkim podziękować za to, że tak uroczyście obchodzicie dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. To piękne, że pamiętacie o swoim patronie księdzu Janie Lesińskim każdego roku, a dziś w szczególności. Trzeba pamiętać o tradycji i historii, trzeba pamiętać o swoich korzeniach, trzeba pamiętać o wszystkich ważnych, szczególnych osobach, jakie żyły na terenie naszej gminy, w naszej małej ojczyźnie. Bo to ta pamięć, że tak to ujmę, trzyma nas przy życiu, daje nam siły i motywację do dalszego działania. Drogie dzieci, drodzy uczniowie, macie wspaniałego patrona, z którego należy brać przykład chociażby z jednego powodu, że był wspaniałym księdzem i patriotą. Dziś jedni mówią, że mamy za dużo autorytetów, inni natomiast temu zaprzeczają. Dla nas, dla osób wierzących, niewątpliwie największym autorytetem przez ostatnie dziesiątki lat, był Papież Jan Paweł II, dziś już święty. Niewątpliwie jednak istotne jest, abyście wy, uczniowie, mieli równie ważną osobę blisko, na własnej ziemi – kontynuowała prowadząca samorząd. – I los sprawił, że tak jest, bowiem wasz patron ksiądz Jan Lesiński urodził się w tej miejscowości. Powinniście zawsze pamiętać o tym duchownym, ale także jako osoby wierzące, każdego dnia ufać Duchowi Świętemu, który bardzo często jest obecny w naszym życiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję tak ważnej rocznicy – zakończyła H. Kowalkowska.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z oddziału zerowego oraz klas IV i VI. Słowno-muzyczne przedstawienie to opowieść o życiu Patrona szkoły oraz wiersze i piosenki przepojone patriotyzmem. Kilkadziesiąt minut występów dzieci to wyjątkowe, piękne widowisko, które przygotowali: Anna Kurzyńska, Barbara Bratko, a muzycznie Andrzej Derkowski i Elżbieta Zakierska.

Po uroczystości zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

« 1 z 2 »

                                                                                                                                  RAS