II stopień alarmowy BRAVO-CRP

Szanowni Państwo,

w dniu 23 maja Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzony został drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który obowiązuje do 27 maja 2019 r. do godz.

W związku z powyższym prezentujemy państwu rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, treści komunikatów ostrzegawczych. Komunikaty dostępne są do pobrania w załączeniu.

Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza, że administracja publiczna wykonywać będzie szereg zadań na rzecz ochrony ludności, infrastruktury, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa urzędów, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, gdyż wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP, dotyczy między innymi właśnie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędów.

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, np. pozostawione w miejscach publicznych paczki itp. pod numer alarmowy Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

stopnie alarmowe

Znaleziono psa

W miejscowości Gruta znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt pod numerem 784 579 748

20190427_124601

Nabór wniosków o dofinansowanie

Plakat 2_2019_G

plakat 3_2019_GStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

na:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

oraz na

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ogłoszenie o konkursach dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org, zakładka KONKURSY, zakładka: Aktywizacja społeczna, społeczno-zawodowa.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

Termin na składanie wniosków: 29 maj -11 czerwiec.

Prosimy o pomoc w promocji ogłoszonych konkursów:

– zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin:

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – czytaj więcej” informacje publikujemy na stronach www do 15 maja, tj. do środy.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

– o zamieszczenie Plakatów na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy, w sołectwach,

– o propagowanie konkursów wśród organizacji z terenu Państwa gmin: wśród NGO, OSP, innych podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie,

– o świadczenie doradztwa a tym zakresie potencjalnym Wnioskodawcom (doradztwo to , nie będzie punktowane – przypominamy, że punktowane doradztwo w formie spotkań/szkoleń LGD prowadziła w dniach: 18.04.2019 r., 26.04.2019 r, 27.04.2019 r. oraz 29.04.2019 r.).

tekstSzanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 maja 2019 roku zmienia się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawowa stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości za odpady segregowane oraz z 34 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych.  Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr VII/44/19  Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym kraju.  Jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost kosztów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a także rosnące ceny energii, transportu (cena paliwa), wzrost kosztów osobowych (wzrost płacy minimalnej), obniżone ceny za selektywnie zebrane odpady (brak popytu na surowce wtórne).

Przedstawionymi powyżej zagadnieniami zajęli się radni na komisjach przed sesją ustalona na dzień 30 kwietnia 2019 r. Debatowano m.in. nad zmianą sposobu naliczania opłaty śmieciowej, częstotliwościami odbioru odpadów komunalnych. Na wniosek Wójta Gminy Gruta poddano szerokiej dyskusji zmianę metody ustalania stawki od gospodarstwa domowego na metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Należy zauważyć, że wpływ na koszt usługi ma min. liczba mieszkańców i gospodarstw domowych objęta systemem, częstotliwość odbioru odpadów, wyposażenie posesji w pojemniki, dojazd po odpady do nieruchomości (ilość kilometrów do przejechania), ilość odpadów wytwarzanych w gminie, koszt zagospodarowania i odzysku odpadów, koszt obsługi (kierowcy, pracownicy). Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego żadna z metod ustalania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami nie jest w pełni sprawiedliwa i obiektywna. Ustawodawca nie dopuścił możliwości stosowania różnych metod naliczania opłat, co by pozwoliło na bardziej indywidualne podejście. Dlatego też, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, ostatecznie radni zadecydowali o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Zostaną również przeprowadzone kontrole w zakresie obowiązku składania deklaracji, szczególnie na nieruchomościach gdzie liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypomniał także, że jednym z obowiązków gmin, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu narzuconych przez UE i prawo krajowe. Nieosiągnięcie określonego przepisami prawa poziomu oznacza dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku naszej gminy poziomy recyklingu są osiągane. Za 2018 rok osiągnęliśmy wskaźnik roku, jaki powinniśmy spełnić.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie od dnia 15 maja 2019 do dnia 5 czerwca 2019 r. w 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gruta oraz ze strony internetowej www.gruta.pl.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godz. 7.00 – 16.00, piątek w godz. 7.00 – 14.00.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Gruta w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

WTZ w Grucie – to już 15 lat!

30 kwietnia 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Grucie obchodził 15-lecie powstania.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie, którą w intencji uczestników, pracowników i ich rodzin odprawił ksiądz kanonika Henryk Szczodrowski i były wikary tej parafii ksiądz Kamil Pańkowiec. Po nabożeństwie wszyscy jej uczestnicy udali się do świetlicy w Mełnie, gdzie odbyła się część oficjalna.

Na świętowanie jubileuszu przybyli: Adam Olejnik – starosta powiatu grudziądzkiego, Waldemar Kurkowski – wójt Gminy Gruta, Krzysztof Chodubski – burmistrz Radzynia Chełmińskiego z żoną i Halina Kowalkowska. Obecni byli także przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje WTZ: Bożena Grabda – kierownik PCPR w Grudziądzu i Monika Partyka – pracownik PCPR, Krzysztof Ficek – dyrektor szkoły w Grucie, Hanna Szumotalska – dyrektor GCK, Anna Fabrykiewicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych WTZ-ów z Łasina, Grudziądza i Wąbrzeźna oraz ŚDS w Dąbrówce Królewskiej.

W uroczystości uczestniczyli również rodzice i opiekunowie uczestników oraz inne osoby zaprzyjaźnione z placówką, także członkowie Stowarzyszenia „Uśmiech” z prezes Barbarą Małgorzewicz na czele. Swoją obecnością zaszczycili nas również wspomniani już księża.

Uczestnicy z warsztatowego Zespołu Sonata specjalnie na tę okazję przygotowali występ, podczas którego brawurowo wykonali piosenkę „Miłość w Zakopanem”.

Po ich występie usłyszeliśmy od naszych zacnych gości wiele pięknych słów, życzeń i gratulacji. Bardzo dziękujemy także za prezenty i bukiety kwiatów.

Podziękowania kierujemy również pod adresem osób, które pomagały nam w przygotowaniu uroczystości. Otrzymali od nas różę i pamiątkowy magnes ze zdjęciem uczestników i pracowników WTZ.

Kolejny punkt uroczystości to prezentacja multimedialna, w której (w ogromnym skrócie) opowiedziana została historia piętnastu lat placówki.

Uczestnicy obchodów uczcili minutą ciszy zmarłego niedawno Pana Ryszarda Berenta, który przez wiele lat sprawował funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Uśmiech. Panu Ryszardowi zadedykowaliśmy także naszą prezentację multimedialną.

Skoro były „urodziny” to musiał być tort. Po słodkiej chwili, przyszedł czas na pyszny poczęstunek.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, że tak licznie przybyli na nasze święto. Wyrażamy swą wdzięczność za słowa uznania i prezenty.

Jubileusz był ważnym dniem nie tylko dla nas, ale także dla naszej gminy i powiatu.

Mając świadomość ważności i potrzeby działalności naszej placówki, szybko wracamy na ziemię i zabieramy się do pracy.

Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach.

« 1 z 2 »

                                                                                   Tekst: S. Jaszewska. Foto: RAS

12